prace@flexitagency.com  | 776 033 003

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, který navazuje na směrnici z roku 2019, která byla na úrovni Evropské unie přijata  Evropským parlamentem a Radou EU) 2019/1937, dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp.

SHRNUJÍCÍ INFORMACE:

  • Kdo může oznamovat: kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
  • Co se oznamuje: porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
  • Jak se oznamuje: komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

OCHRANA OSOB A OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

JAK BUDE S OZNÁMENÍM NALOŽENO:

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY (OZNÁMENÍ PORUŠENÍ)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.    
Pověřená osoba: Elektronicky na adresách: Písemně na adresu mateřské společnosti:
Aneta Dolejší info@oksolution.cz   www.oznam.to PIN: U4Q4 www.oznamovatel.justice.cz Whistleblowing O.K. Solution, s.r.o. Židovská 4841/3 586 01 Jihlava