Jak se připravit na pohovor

Dnes je otevřeno: od 11:00 do 14:30
Možná hledáme právě vás +420 554 25 45 75

Předpokládá se, že máte alespoň základní informace o společnosti, ve které se daná pozice nachází. Pokud prokážete víc než jen povrchní znalost společnosti, ve které se ucházíte o místo, potvrdí to vaši motivaci a váš zájem. Tyto informace by vám pak měly pomoci na pohovoru pokládat kvalifikované otázky.

Kde zjistíte více

Jaké informace z webových stránek firmy jsou pro vás relevantní?

Tip: Zhodnoťte si pro sebe, jak na vás internetové stránky působí. Jsou stručné, faktické? Graficky zajímavé? Jsou aktuální? Firemní webové stránky jsou vizitkou společnosti a odrážejí firemní kulturu.

Připravte si otázky
Vaše otázky by se měly týkat jak společnosti, tak pozice, o kterou se ucházíte. Nakolik budou inteligentní, závisí právě na informacích, které si dokážete předem sehnat.

Poznámka: Nebývá zvykem mluvit o platu v prvním kole ústních pohovorů. Dozvíte se ale nejspíš, jak ve firmě obecně funguje systém ohodnocování (měsíční/kvartální/roční odměny, nefinanční benefity atd.).

Naplánujte si celý den

Přijďte VČAS – naplánujte si cestu tak, abyste i v případě komplikací dorazili včas. Na recepci personální agentury/firmy byste měli být 5 minut před začátkem pohovoru. Nepodceňujte rozsáhlé kancelářské komplexy. Než dorazíte z centrální recepce do firemní, může uběhnout i 10 minut.

 

Při pohovoru

Přijímací pohovor se může odehrávat v zasedací místnosti nebo v kanceláři osoby, která pohovor vede. Vždy by se mělo jednat o uzavřený prostor, v němž nejsou přítomní další lidé, kteří se pohovoru neúčastní.

Neměly by vás také rušit telefony – i váš mobilní telefon by měl zůstat vypnutý.

Pokud si máte sednout za velký jednací stůl, vybírejte místo pečlivě. Jak působí člověk, který ke stolu vůbec nezasedne a vybere si židli v rohu? Jaký první dojem vzbudíte, pokud si naopak sednete do čela?

Pohovor probíhá s konzultantem personální agentury, se zaměstnancem personálního oddělení firmy, s přímým nadřízeným pozice, o kterou se ucházíte, s psychologem… Většinou jsou přítomni jeden až dva lidé, to záleží na typu pozice, personální politice firmy či na tom, v kolika kolech výběrové řízení probíhá.

Osoba, která pohovor vede (dále jen konzultant) by vám měla představit případné další účastníky, a to nejen jménem, ale i pracovní pozicí. Také by měla uvést důvod, proč se tito lidé také pohovoru účastní.

Konzultant pohovor zahajuje, řídí jeho průběh a ukončuje. Svůj aktivní přístup k řešení situací budete moci dokázat jinde, v žádném případě nepřebírejte tuto roli.

Tip: Svou pozornost rozdělte rovnoměrně mezi všechny zúčastněné. Pokud odpovídáte na otázku, zaměřte se na toho, kdo se vás tázal. Soustředěná pozornost na osobu, která vám připadá “nejdůležitější” či nejsympatičtější není dobrá taktika.
Jak dlouho trvá pohovor
Ve většině případů ne déle než hodinu. Pokud jste vy i konzultant na pohovor dobře připraveni, je to doba dostačující na to, aby si konzultant o vás udělal představu a vám dal prostor pro dotazy.

Pokud jsou součástí výběrového řízení i testy může být celková doba, kterou strávíte ve firmě či agentuře, mnohem delší. Počítá se ale s přestávkami, které vám umožní si oddechnout a nabrat síly.
Průběh pohovoru

 1. po vzájemném představení budete pravděpodobně seznámeni s průběhem pohovoru
 2. poté vám konzultant představí společnost, ve které se daná pozice nachází, popíše začlenění pozice do organizační struktury, náplň práce na této pozici, popř. kritéria pro její úspěšné vykonávání
 3. další průběh záleží na zvyklostech společnosti. Buď bude již v této fázi prostor pro vaše otázky nebo se naopak budou ptát vás
 4. na závěr vás konzultant seznámí s dalším průběhem výběrového řízení.

Tip: Neočekávejte, že z pohovoru odejdete s informací, že pozice je “vaše”. I když vás konzultant považuje za „favorita“, profesionální přístup je seznámit uchazeče s výsledky později a standardní cestou.
Důležitá pravidla

NEvykejte osobě, kterou znáte a běžně si s ní jinak tykáte
Pokud někoho z účastníků pohovoru na straně firmy/personální agentury známe osobně, je na této osobě, aby s touto skutečností seznámila ostatní. Snaha to zatajit není namístě.

NEnechte zapnutý mobilní telefon
Vyřizování “neodkladných” pracovních záležitostí během pohovoru bude konzultant vnímat jako neschopnost zorganizovat si čas.

NEžvýkejte

NEbuďte žoviální
Pokud konzultant zahájí pohovor spíše společenskou konverzací, krátce odpovězte, ale nerozvádějte svou odpověď do zbytečných detailů. Takový úvod vám má pomoci se uvolnit, konzultant není zvědavý na vaše osobní zážitky a problémy.

NEzasahujte do vedení pohovoru
Vést pohovor má konzultant. Vy buďte aktivní ve chvíli, kdy vám to konzultant nabídne. Nepřebírejte iniciativu ani z rozpaků. Ukončit pohovor z vaší strany větou „Tak si myslím, že už jste mi řekli všechno a můžu jít“ je krajně nevhodné.

NEdávejte najevo svou nadřazenost
Konzultant je ten, kdo je v této společenské situaci výše postavenou osobou. I když máte ve společnosti osobní kontakty, jste starší než konzultant nebo profesně zkušenější, není důvod chovat se vůči němu přezíravě – nehledě na to, že vám to může značně uškodit.

Druhé kolo pohovoru
Výběrové řízení může mít několik kol. Pokud uspějete při pohovoru, mohou následovat další stupně výběru, třeba znovu formou pohovoru. Případné další pohovory probíhají zhruba stejně, ale:

Netypická interview

Telefonické interview
V tomto případě si konzultant vytváří dojem na základě jediného smyslového vjemu – vašeho hlasu. Nebojte se pauz ve vaší řeči – jsou určitě přijatelnější než zbrklé drmolení.

Stresové interview
Používá se u pozic, které vyžadují schopnost správně reagovat i pod tlakem. Samostatný pohovor vedený jako stresový je spíše vzácný, v rámci klasického pohovoru ale konzultant může „přitlačit“: položí vám třeba netaktní otázku. Nebudete samozřejmě upozorněni předem.

Skupinové interview
Skupinové interview se užívá jako předvýběr kandidátů na určitou pozici. Rozsahem je skupinové interview delší. Konzultantovi umožní seznámit najednou více – většinou 3-5) kandidátů s potřebnými informacemi a sledovat jejich reakce. Využívá se u pozic, které vyžadují sociální kompetence apod.

Informační interview
V rámci větších náborových kampaní se můžete setkat i s pohovorem, který většinou neprovádí personální konzultant, ale speciálně proškolení asistenti. Cílem tohoto typu interview je seznámit vás s pozicí, a zároveň vaše materiály doplnit o informace, které umožní vstupy standardizovat tak, že se urychlí další proces náboru. Na speciální a doplňující otázky a na podrobnosti většinou nedojde.

Nejčastější otázky

Zakázané otázky
Otázky, které vám na interview položí, by se měly týkat pouze předpokladů pro výkon dané pracovní pozice. Co dělat, pokud dostanete otázku, která není v souladu s tímto pravidlem? Nejčastěji se otázky, které jsou považované za potenciálně diskriminační, týkají rodinného stavu, rodičovství nebo věku.

Proč personalisté či manažeři pokládají takové otázky?

 1. Personalista potřebuje mít jistotu, že najde řešení pro svůj “problém”: potřebuje obsadit volnou pozici vhodným člověkem, který bude svou práci odvádět na sto procent. Může předpokládat, že například péče o malé děti je zátěž, která uchazeči perfektní pracovní výkon znemožní.
 2. Personalista může být nezkušený či neprofesionální a snaží se otázkami osobní povahy navodit přátelskou atmosféru a odlehčit jednání. Možná si nevhodnost svých dotazů neuvědomuje.
 3. Personalista vás může zkoušet: zjišťuje, jak reagujete, když jste ve stresové situaci.
 4. Personalista se opravdu chová diskriminačně, to znamená že vybírá lidí s ohledem na diskriminační kritéria.

Tři způsoby, jak reagovat na nedovolenou otázku

 1. Můžete samozřejmě odpovědět podle pravdy. Zároveň můžete poukázat na to, že tato otázka ale nesouvisí s pracovní pozici. Poté můžete odvést řeč jinam. V tomto případě se vystavujete “riziku”, že pravdivá odpověď bude ve váš neprospěch.
 2. Můžete odmítnout odpovědět s vysvětlením, že otázku považujete za irelevantní. Můžete poukázat na příslušná ustanovení zákoníku práce a změnit téma. Pravděpodobně tímto přístupem ale navodíte konfrontační atmosféru. Jakkoliv jste v právu, můžete zapůsobit jako nekooperativní člověk a personalistovi se znelíbit.
 3. Vyvrátit pochybnosti. Nejlepší způsob je poskytnout personalistovi či manažerovi informace, které chce a potřebuje znát, ujistit ho, že jeho případné obavy nejsou namístě – aniž byste odpovídali přímo na jeho dotaz. Takto prokážete jednak svou velkorysost, jednak schopnost promyšleně jednat v zátěžové situaci. Na dvou příkladech naznačíme, jak je možné postupovat.