Informace o zpracování osobních údajů

Dnes je zavřeno
Možná hledáme právě vás +420 554 25 45 75

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů (viz níže), jak to vyžadují právní předpisy, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.

Co vlastně GDPR je?

GDPR je účinné od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů. V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené mezi vámi a společností FlexI           T agency s.r.o..

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti       FlexI  T agency s.r.o.. Tímto zájmem je zájem společnosti FlexI T agency s.r.o. získat na nabízenou pracovní pozici nejvhodnějšího kandidáta. Právě za tímto účelem jsou zpracovávány údaje z vašeho motivačního dopisu, životopisu, či osobní údaje volně přístupné na internetu. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností FlexI T agency s.r.o. pracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti FlexI T agency s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu budou vaše údaje uloženy v rámci informačního systému společnosti FlexI T agency s.r.o., a to za účelem budoucího kontaktování v souvislosti s nabídkou zaměstnání.

Správce údajů

Správcem údajů je společnost FlexI T agency s.r.o., IČO: 27832805, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 30827, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají :

Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak je využíváme, zpracováváme a chráníme, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme             a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme. Rovněž zde uvádíme, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu                     a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Mezi osobní údaje patří i zvláštní kategorie osobních údajů – Jedná se o tzv. citlivé údaje.

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby: např. prostřednictvím našich webových stránek, kanálů sociálních médií, e-mailem, telefonicky, osobně, nebo v souvislosti s interakcemi s našimi obchodními partnery a klienty. Můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje v závislosti na povaze vztahu s Vámi, zejména    (dle právních předpisů):

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo)

Informace, které poskytnete o svých přátelích nebo jiných lidech, které byste chtěli, abychom kontaktovali (Správce předpokládá, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas)

Ostatní informace, které nám poskytnete, např. při vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách

Jste-li dočasně přidělený zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání, ucházíte se o nějakou pozici, můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů (dle právních předpisů):

Jak využíváme vaše údaje

Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zejména zahrnují:

Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (marketingové nabídky, akce, atd.)

Splnění povinností, které nám stanoví právní předpisy (např. registrační povinnosti zaměstnavatele vůči státním institucím –zdravotní pojišťovny, finanční úřady, atd.

Zajištění, že splníme povinnosti ze smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou (např. že Vás dočasně přidělíme            k výkonu práce u našeho klienta či že Vám vyplatíme mzdu ve správné výši), nebo abychom provedli opatření,  která jsou nezbytná před uzavřením smlouvy, o jejíž uzavření jste požádal(a) (např. abychom s Vámi mohli uzavřít pracovní smlouvu)

Nezbytnost pro oprávněný zájem správce údajů, jak je podrobněji popsáno níže (např. zpřístupnění internetové stránky uživateli, aby mu byly poskytnuty nabízené služby či výpočet naší odměny, kterou účtujeme našim klientům).

Oprávněný zájem

Správce údajů může Vaše osobní údaje zpracovávat k určitému oprávněnému obchodnímu účelu, např.:

Zlepšení našich služeb ve prospěch našich klientů, uchazečů o zaměstnání a dočasně přidělených zaměstnanců. Zjištění podvodu a jeho zamezení. Zvýšení bezpečnosti naší sítě a našich informačních systémů. Zasílání sdělení,     o kterých se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá/užitečná, marketing. Propagačních kampaně a reklamy. Splnění smluvních povinností a práv vůči našim klientům či obchodním partnerům.

Pokaždé, když budeme zpracovávat údaje k těmto účelům, zajistíme, abychom zachovali vysokou úroveň Vašich práv a tato práva zohlednili. Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování a přejete-li si ji uplatnit, stačí nás kontaktovat prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů naší agentury. Mějte prosím na paměti, že pokud uplatníte své právo na námitku, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat a dodávat Vám naše služby ve váš prospěch.

Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v rámci informačního systému.

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování    a likvidace.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, právním předpisům, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu. V rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje mazány po skončení výběrového řízení, ledaže nám udělíte souhlas s jejich dalším zpracováním.

Osobní údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v těchto Informacích                 o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neudělujeme svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v náš prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet

Předávání osobních údajů do jiných zemí

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme předat i do zemí odlišných od země, v níž byly osobní údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země,            v níž jste osobní údaje původně poskytl(a). Jestliže budeme Vaše osobní údaje předávat do jiných zemí, budeme     je chránit tak, jak nám ukládají právní předpisy.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

Vaše žádost k výše uvedenému bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.          Ve výjimečných případech (dle složitosti případu) je společnost FlexI T agency s.r.o.. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány,      Pro případ změny za účelem ochrany osobních údajů a aktualizace právních předpisů.

Jak nás kontaktovat

Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů naší společnosti na našich webových stránkách www.flexitagency.com.

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

klikněte na odkaz:

Kontakt