Etický kodex

Dnes je zavřeno
Možná hledáme právě vás +420 554 25 45 75

1. Úvodní ustanovení

Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen „společnost“). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti.

Základem pro přijetí kodexu je pochopení, že společnost musí ve všech svých činnostech jednat v naprostém souladu se zákony, pravidly a předpisy ČR. Kodex nás zavazuje, abychom nezůstávali pouze u právního souladu, ale řídili se i mezinárodně uznávanými standardy, za účelem posílení odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí.

Společnost tímto kodexem deklaruje svou odpovědnost za závazky ke všem subjektům, s nimiž přichází do styku: k majiteli, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, konkurentům i obyvatelům ČR.

Tento Etický kodex je nástrojem, který umožňuje všem lidem pochopit naše firemní postoje v oblasti etiky podnikání. Každý zaměstnanec je zodpovědný za dodržování tohoto Etického kodexu. Dodržování je podmínkou k zaměstnání v naší společnosti. Porušení pravidel Etického kodexu může vést k disciplinárnímu řízení či dokonce k ukončení pracovního poměru.

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k zaměstnancům či uchazečům o zprostředkování zaměstnání

3. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k uživatelům

4. Smluvní ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem, uchazečem či zaměstnancem

5. Zaměstnanost

Každý zaměstnanec si může vybrat povolání s přihlédnutím k jeho vzdělání, praxi a osobnostním předpokladům. V průběhu výběrového řízení se přihlíží k plnění kvalifikačních předpokladů. Pracovní poměr je upravován písemnou pracovní smlouvou, která respektuje požadavky Zákoníku práce. Od budoucích zaměstnanců není zaměstnanci společnosti požadováno odevzdání identifikačních dokladů (občanského průkazu, pasu) jako podmínky zaměstnání.

Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv diskriminace či nezpůsobilosti, která se nevztahuje k pracovním úkolům. Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci. Každý Zaměstnanec má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti. Struktura mezd je stanovena tak, aby respektovala zákony o mzdě, platné v České republice; mzda a všechny druhy příplatků jsou uvedeny v interní mzdové normě.

Každý člověk má právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, ve společnosti je nepřípustné hrubé zacházení, pronásledování a obtěžování zaměstnanců, jsou potírány jakékoliv formy nátlaku a slovního napadání. Společnost povzbuzuje zaměstnance všech úrovní při rozvíjení jejich kompetencí, nutných pro výkon práce, bude jim pomáhat a sama zajišťovat jejich profesionální rozvoj.

Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim. Příslušnost k odborové organizaci nebude vést k zastrašování či jiné formě odplaty. Společnost v návaznosti na právní předpisy České republiky poskytuje svým zaměstnancům preventivní lékařskou péči včetně různých druhů zdravotních prohlídek a vyhodnocování hygienických a ergonomických charakteristik pracovišť.

6. Ochrana zdraví při práci

Společnost si uvědomuje, že bezpečné a zdravé prostředí zvyšuje kvalitu služeb, zlepšuje podmínky a pracovní morálku.

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je pro nás jednou z nejdůležitějších firemních hodnot. S vědomím důležitosti této oblasti a s přihlédnutím k právním normám, které tuto oblast v České republice upravují, společnost dodržuje následující standardy při ochraně zdraví a bezpečnosti svých Zaměstnanců.

Společnost se podle nejlepších tradic odvětví snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné prostředí, a proto přijala opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, ale i osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Tato opatření mají za cíl předcházet rizikům a minimalizovat ohrožení zaměstnanců.

Opatření vycházejí z kontrol, které jsou prováděny státními orgány, odborovými orgány, lékařem závodní preventivní péče a firemními specialisty. Ve spolupráci s externími odborníky jsou zpracovávány rizikové plány z oblasti bezpečnosti práce, plnění hygienických podmínek a požární ochrany.

Společnost zároveň přijala opatření k předcházení a snižování počtu pracovních úrazů. Řídí se obecně platnými postupy a systémem pro správu, sledování a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně opatření pro poskytnutí nezbytné lékařské péče.

Společnost se řídí povinností nepřipustit, aby její zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. Zaměstnancům je poskytováno závodní stravování a mají možnost rychlého občerstvení. K zajištění čistoty a dodržování hygienických podmínek se provádí pravidelný úklid společných prostor.

7. Environmentální politika FlexI T Agency

Základní prvky environmentální politiky FIT jsou:

8. Etika

Společnost dodržuje základní etické standardy:

Informace o činnosti firmy jsou poskytovány navenek v souladu s platnými předpisy. Zaměstnanci jsou informováni o cílech společnosti a jejich plnění, plánech a významných událostech. Budujeme komunikační přístupy a kanály, s cílem podporovat svobodný tok informací, poskytnou každému členu společnosti pocit informovanosti a současně mu dodat vědomí jeho osobní účasti, odpovědnosti a solidarity s ostatními členy společnosti. Společnost působí na zaměstnance, aby zabraňovali šíření informací, které se nezakládají na potvrzených a ověřitelných faktech.

Zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby ve vzájemném kontaktu mezi sebou, se zákazníky a dodavateli používali informace, které nemohou vést k nedorozumění a aby dodržovali zásadu důvěrnosti těchto informací v souladu s metodami obchodní praxe. Vyžadujeme loajalitu vůči svým klientům i zaměstnavatelům, ať minulým či současným. Tato loajalita rovněž znamená dodržování ochrany duševního vlastnictví.

Společnost a zejména vedoucí pracovníci dodržují své firemní hodnoty.

Všichni zaměstnanci společnosti musí striktně dodržovat firemní politiku, interní normy, účetní předpisy, právní normy vztahující se ke zpracovávání, registraci, hlášení a rozesílání informací z oblasti našeho podnikání. Jestliže jsou z pracovních důvodů citlivé informace poskytovány poradcům či dodavatelům, pak tyto třetí strany podepisují závazek zachování mlčenlivosti.

Má–li zaměstnanec pocit, že na jakékoli úrovni společnosti se objevilo chování (nečestnost, obtěžování), které ohrožuje zájmy společnosti, měl by to oznámit přímému nadřízenému. Veškerá oznámení se budou projednávat důvěrně. Disciplinární jednání probíhají v souladu s interními normami.

Ve společnosti si ceníme poctivosti a čestnosti. Tyto principy jsou pevně zakořeněny v našich firemních postupech a ve způsobu, jakým se chováme k sobě navzájem a k našim stálým obchodním partnerům.

Když provádíme komerční aktivity, zaručujeme při nich plnění požadavků obchodního práva. Tyto aktivity musí být průhledné, aby neohrožovaly dobrou pověst společnosti.

Máme stále na mysli, že vzhledem k úzkému vztahu našich zaměstnanců s veřejností bude mít jejich chování – a to i v soukromí – dopad na způsob, jakým bude naše společnost jako celek hodnocena.

Naším cílem je vytvářet morální, psychologické a intelektuální podmínky pro skutečný dialog a uznávat právo zúčastněných stran vyložit svůj případ a vyjádřit své názory.

Vytváříme podmínky k potírání korupčního prostředí, přijímání úplatků, a to působením na zaměstnance a také tím, že takovéto projevy jsou definovány jako závažné porušení pracovní kázně. Je proto zakázáno přijímat (s vlastním prospěchem či prospěchem třetích stran) dárky (s výjimkou propagačních předmětů), požadovat anebo přijímat různé výhody, slevy, vybavení či speciální podmínky od současných nebo potenciálních dodavatelů, anebo různá pozvání, jejichž důsledkem by bylo porušení ustanovení tohoto Etického kodexu.

Společnost se neúčastní podnikání nebo činnosti, která je neetická, nečestná nebo by mohla poškodit lidskou důstojnost a integritu.

Dodavatelé budou vybíráni s ohledem na procedury, kterými se řídí, své pracovní kompetence a profesionalitu, s jejich souladem s našimi hodnotami a Etickým kodexem a s ohledem na dlouhodobost budovaných vztahů.

8. Systém řízení

Společnost přijala a zavedla systém řízení, jehož obsah je v souladu s tímto Etickým kodexem. Systém řízení byl navržen tak, aby zajistil soulad s platnými zákony, a také umožnil průběžnou kontrolu. Tento systém řízení je popsán v Organizačním řádu. Systém řízení obsahuje tyto oblasti: